0 Flares 0 Flares ×

De activiteiten van de stichting zijn gericht op het vervullen van de doelstelling. Het bestuur van de stichting krijgt voorstellen voor donaties voorgelegd om deze op noodzakelijkheid en wenselijkheid te kunnen beoordelen. Deze voorleggers dienen voorbereid te worden op zodanige wijze dat in de vergaderingen adequate besluiten kunnen worden genomen.

Elk ingediend verzoek om financiële ondersteuning wordt gevolgd door een onderzoek naar doelstelling en activiteiten van de verzoekende instelling/organisatie. Voorts wordt kennis genomen van de argumenten die besturen en comités van aanbeveling doen. Tenslotte wordt nagegaan of voldaan wordt aan wettelijke en fiscale voorwaarden. In de vergade-ringen worden de verzoeken met een toelichting van de penningmeester en een al dan niet positief advies, onderbouwd door de resultaten van het vooronderzoek, voorgelegd aan het bestuur.

Vervolgens neemt het bestuur een besluit over al dan niet honorering van het verzoek. Een en ander wordt vastgelegd in de verslagen van de relevante vergadering. De verzoekende instellingen/organisaties worden schriftelijk geïnformeerd over hun verzoek om financiële ondersteuning.

blindegeleidehonden

Stichting voor hulphonden en blindengeleidehonden.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 0 Flares ×